• prowadzenie:

– ksiąg handlowych (pełna księgowość)
– książki przychodów i rozchodów

  • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
  • sporządzanie bilansów  i sprawozdań finansowych (również dla podmiotów podlegających badaniu biegłych rewidentów)
  • wewnętrzna kontrola księgowa
  • przeszkolenie personelu Klienta zajmującego się przygotowaniem dokumentów
  • kompleksowa usługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych –  sporządzenie deklaracji, naliczanie składek, zgłaszanie pracowników do ZUS)
  • kompleksowa usługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym – sporządzanie odpowiednich deklaracji (PIT, CIT, VAT) oraz aktualizacji zgłoszeń firm (NIP)
  • Okresowe sprawozdania statystyczne do odpowiednich instytucji jak GUS, NBP a także sprawozdania INTRASTAT)
  • reprezentowanie (inne niż prawne) Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS