• sporządzanie list płac
  • naliczanie należnych składek ZUS oraz podatku dochodowego
  • sporządzanie rozliczeń pracowników wymaganych przez ZUS i Urząd Skarbowy
  • przygotowywanie przelewów, sporządzanie i wysyłanie pasków wynagrodzeń
  • prowadzenie m.in. kartotek wynagrodzeń
  • prowadzenie akt osobowych
  • sporządzanie umów o prace, kontraktów managerskich
  • ustalanie uprawnień do urlopów oraz wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, nagród jubileuszowych itp.
  • prowadzenie dokumentacji w ramach stosunków cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
  • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS-u i Urzędu Skarbowego.